جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

چکیده: این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت ا


  دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی

تعداد مشاهده:667 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت محصول اصلی: doc

تعداد صفحات: 187

حجم فایل:312 کیلوبایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 18,700 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه


چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .
این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و دوم و سوم متوسطه نیشابور (15336 نفر) می باشند . حجم نمونه 375 نفر شد که 190 نفر دانش آموز پسر و 185 نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد . شیوه نمونه گیری قشر بندی است که نمونه ها از رشته های عمومی ، انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی و حرفه ای و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با  استفاده از t-test و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است .
 نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل (میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ارزشهای گروهی و تایید دیگران ) با متغیر وابسته هویت اجتماعی و سه بعد آن (ملی ، دینی، خانوادگی) رابطه معنا دار مثبت وجود داشت . یعنی با افزایش متغیرهای مستقل متغیر وابسته هم افزایش می یابد .  و بین متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت . ولی با بعد ملی رابطه معنا دار و معکوس و با بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت . یعنی هر چه پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین بالاتر باشد ، هویت ملی آنان ضعیف تر و هویت خانوادگی آنها ، قوی تر می شود . بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه معنا دار وجود داشت . بدین معنا که : دختران هویت دینی قوی تری نسبت به پسران داشتند  .


فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول : طرح تحقیق
1-1 مقدمه 
2-1 موضوع تحقیق 
3-1 بیان مساله
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 
5-1 اهداف تحقیق 
6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق
7-1پیشینه تحقیق
1-7-1 تحقیقات داخلی 
2-7-1تحقیقات خارجی 
3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات 
8-1 تعاریف مربوط به هویت
9-1 موانع و تنگناهای تحقیق 
فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری 
1-2 مقدمه 
2-2 مباحث نظری 
1-2-2 دورکیم 
2-2-2 پارسونز
3-2-2 ماکس وبر
4-2-2 کنش متقابل نمادی
5-2-2 کولی 
6-2-2 مید 
7-2-2 گافمن
8-2-2 نظریه هویت (بورک) 
3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق 
4-2 پرسشهای تحقیق 
5-2 فرضیات تحقیق 
6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق 
1-3 مقدمه 
2-3 نوع تحقیق
3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق
1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق 
2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق
4-3 متغیرهای مستقل و وابسته
5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق
1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل
2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته
6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ)
7-3 اعتبار تحقیق
8-3 جامعه آماری
9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
1-9-3 تعیین حجم نمونه
2-9-3 شیوه نمونه گیری
10-3 واحد تحلیل
11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات
12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق
1-4 مقدمه
2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق
1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس
2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی
3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی
4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر
5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر
6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده
7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان
8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران
9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها 
10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی 
11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان 
12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان 
13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان 
14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان 
15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان 
فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق
1-5 مقدمه
2-5 آزمون فرضیات
1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان 
1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان
2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان
3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان
2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی» و« هویت اجتماعی»
1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی»
2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی»
3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی»
3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی»
1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی»
2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی
3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی
4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی
1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی» 
2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» 
3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» 
5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی»
1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی»
2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی»
3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی»
6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی»76
1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»
2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»
3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»
3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه)
1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی
2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی
3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی
4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی
4-5 تحلیل مسیر
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها
1-6 خلاصه تحقیق 
2-6 جمع بندی و نتیجه گیری 
3-6 پیشنهادها
فهرست منابع و ماخذ
پیوست


منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسط عوامل شکل گیری هویت هویت دانش آموزان عوامل شکل گیری هویت دانش آموزان شکل گیری هویت در دانش آموزان هویت اجتماعی پایان نامه در مورد هویت اجتماعی هویت دانش آموز دانش آموزان متوسطه تحق
مناسب برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی

ضمانت خرید , پشتیبانی قوی

کاربر عزیز سایت بروزفایل دارای مجوزهای لازمه می باشد ,پشتیبانی سایت شما را در طی 24 ساعت همراهی خواهد کرد.

محصولات کاربر

محصولات این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره بروز فایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder