جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

تحقیق بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مواد

تحقیق بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مواد

تحقیق بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر،دانلود تحقیق بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر ،دانلود رایگان تحقیق بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت


دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

کد فایل: 13555

تعداد مشاهده:12046 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 92

حجم فایل: 1.4 مگابایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 17,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

تحقیق بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مواد


تحقیق بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر

چکیده
پژوهش حاضرباهدف بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدردرشهرستان قوچان انجام شد. طرح پژوهش ازنوع آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه معتادان تحت درمان کلینیک ترک اعتیاد رازی بود. برای انتخاب نمونه ها ازروش نمونه گیری داوطلبانه ودر دسترس استفاده شدو سپس گروه هابه تعداد30نفر (گروهآزمایش15نفر)و(گروه کنترل15نفر) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
ابزار اندازه گیری، پرسش نامه های کیفیت زندگی(SF.36) وگرایش به مصرف مواد به صورت محقق ساخته فرچاد وهمکاران به عنوان پیش آزمون استفاده گردید.سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش با نظریه تئوری انتخاب گلاسر قرار گرفتند ودرپایان گروه ها مجدداً با استفاده ازپرسش نامه های مذکور مورد آزمون قرارگرفتند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج کل نشان داد که آموزش نظریه انتخاب توانست میزان کیفیت زندگی درهمه مؤلفه های آن را افزایش ودر گرایش به مصرف موادکاهش دهد. این یافته ها در سطح 05/0درصد معنادار است.

کلید واژه ها: آموزش نظریه انتخاب، کیفیت زندگی، گرایش به مصرف مواد

فهرست مطالب
عناوینصفحه
فصـل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
بیان مسأله وچهارچوب نظری آن3
اهمیت وضرورت تحقیق6
اهداف تحقیق7
سؤالات تحقیق7
فرضیه های تحقیق8
متغییرهای تحقیق8
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق8
فصـل دوم: ادبیـات وپیشـینه تحقـیق
مقدمه11
تاریخچه کیفیت زندگی11
تعریف کیفیت زندگی 12
ویژگی های کیفیت زندگی14
کاربرد اندازه گیری کیفیت زندگی15
شاخص های مؤثر در کیفیت زندگی16
نظریات کیفیت زندگی17
ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی17
عوامل مؤثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانس17
اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی18
سنجش کیفیت زندگی19
عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی21
کیفیت زندگی معتادین21
شاخص های کیفیت زندگی در ایران22
اعتیاد23
خصوصیات حالات اعتیاد23
مروری برنظریه واقعیت درمانی گلاسر29
نظریه شخصیت گلاسر31
نظریه انتخاب31
اجزای نظریه انتخاب32
پیامدهای نظریه انتخاب33
نظریه کنترل33
هدف واقعیت درمانی34
راهبردهای واقعیت درمانی35
شیوه درمان35
فرآیند درمان37
شیوه های عمده38
روش های واقعیت درمانی گروهی39
فرآیند درمان در واقعیت درمانی40
کاربرد واقعیت درمانی41
مقایسه واقعیت درمانی با برخی از نظریه های مشاوره و روان درمانی41
مقایسه روانکاوی فروید با واقعیت درمانی42
مقایسه واقعیت درمانی با رفتارگرایی42
عوامل درمانی درگروه درمانی43
نکات پایانی و قابل توجه45
پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور45
فصـل سـوم: روش تحقـیق
مقدمه54
روش تحقیق54
جامعه آماری تحقیق54
نمونه آماری و روش نمونه گیری54
ابزارهای اندازه گیری تحقیق55
روش اجرای تحقیق58
شیوه مداخله(جلسات درمانی)58
روش تجزیه و تحلیل داده ها60
فصـل چهـارم: تجزیـه تحلیـل داده هـا
مقدمه62
بررسی توصیفی و استنباطی یافته های تحقیق62
آمار توصیفی62
بررسی فرضیه ها65
نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه66
بررسی فرض همگنی واریانسهای متغیرهای تحقیق66
نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه68
بررسی فرض همگنی واریانسهای متغیرهای تحقیق68
فصـل پنجـم: بحـث و نتیجـه گیـری
مقدمه72
بحث و تفسیر نتایج پژوهش72
خلاصه و جمع بندی75
محدودیت ها76
پیشنهاد ها77
فهرست منابع 78
پیوست ها84

فهرست جداول
عناوینصفحه
جدول2-1. ابعاد وجنبه های تشکیل دهنده کیفیت زندگی ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت 15
جدول 3-1. هشت حیطه آزمون کیفیت زندگیSF-36 وتعاریف آن 56
جدول 4-1. شاخص های توصیفی متغیر سن در دو گروه نمونه 62
جدول4-2. توزیع سطوح تحصیلی در دو گروه نمونه63
جدول4-3. توزیع جنسیت در دو گروه نمونه64
جدول4-4. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش65
جدول4-5. نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها (کالموگروف- اسمیرنوف)66
جدول4-6. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها67
جدول4-7. خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس کیفیت زندگی مقایسه گروه آزمایش و کنترل67
جدول4-8. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش67
جدول4-9. نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها (کالموگروف- اسمیرنوف)68
جدول4-10. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها69
جدول4-11. خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس گرایش به مصرف مواد مقایسه گروه آزمایش و کنترل69

فهرست نمودارها
عناوینصفحه
نمودار4-1. پراکندگی فراوانی سن آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل 63
نمودار4-2. پراکندگی فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل64
نمودار4-3. پراکندگی فراوانی جنسیت آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل65
نمودار4-4.شیب دو متغیر در دو گروه نمونه70

به همراه پرسشنامه

منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: پایان نامه بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر دانلود رایگان پایان نامه
تحقیق های مرتبط
دانلود پاورپوینت واقعیت درمانی نظریه انتخاب دانلود پاورپوینت واقعیت درمانی نظریه انتخاب قیمت: 24,000 تومان
فایل Word ورد با فرمت Doc و در 92 صفحه , کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .
برای استفاده از فایل ، ابتدا آن را با نرم افزار Winrar ، از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار Winrar، این جا کلیک کنید.
قابل استفاده برای همه

ضمانت بازگشت وجه ،در صورت وجود مغایرت

توجه داشته باشید که در صورتی که توضیحات فایل خریداری شده با محتوای آن مغایرت داشته باشد، می توانید تا 24 ساعت پس از خرید، درخواست بازگشت وجه پرداخت شده دهید. درخواست در اسرع وقت رسیدگی خواهد گردید.

پیگیری بعد از خرید

از طریق صفحه پیگیری بعد از خرید می توانید فایل خریداری شده را با وارد کردن آدرس ایمیل و شماره پیگیری دوباره دانلود بفرمایید .

محصولات کاربر

فایل های این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

نماد اعتماد الکترونیک بروزفایل logo-samandehi

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل

فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل مرجع خرید و فروش فایل های قابل دانلود مثل تحقیق ،مقاله ،جزوه ,کارورزی ,نمونه سوال ,آزمون استخدامی و ... می باشد .
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی برای ساخت فروشگاه ساز رایگان دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder