جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

پایان نامه بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به م

پایان نامه بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به م

پایان نامه بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر،دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر ،دانلود رایگان پایان نامه بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت


دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

کد فایل: 13555

تعداد مشاهده:12005 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 92

حجم فایل: 1.4 مگابایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 17,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پایان نامه بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به م


پایان نامه بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر 

چکیده
پژوهش حاضرباهدف بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدردرشهرستان قوچان انجام شد. طرح پژوهش ازنوع آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه معتادان تحت درمان کلینیک ترک اعتیاد رازی بود. برای انتخاب نمونه ها ازروش نمونه گیری داوطلبانه ودر دسترس استفاده شدو سپس گروه هابه تعداد30نفر (گروهآزمایش15نفر)و(گروه کنترل15نفر) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
ابزار اندازه گیری، پرسش نامه های کیفیت زندگی(SF.36) وگرایش به مصرف مواد به صورت محقق ساخته فرچاد وهمکاران به عنوان پیش آزمون استفاده گردید.سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش با نظریه تئوری انتخاب گلاسر قرار گرفتند ودرپایان گروه ها مجدداً با استفاده ازپرسش نامه های مذکور مورد آزمون قرارگرفتند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل کوواریانس  چند متغیره استفاده شد. نتایج کل نشان داد که آموزش نظریه انتخاب توانست میزان کیفیت زندگی درهمه مؤلفه های آن را افزایش ودر گرایش به مصرف موادکاهش دهد. این یافته ها در سطح 05/0درصد معنادار است.

کلید واژه ها: آموزش نظریه انتخاب، کیفیت زندگی، گرایش به مصرف مواد 

فهرست مطالب
عناوین صفحه
فصـل اول: کلیات تحقیق
مقدمه  2
بیان مسأله وچهارچوب نظری آن 3
اهمیت وضرورت تحقیق 6
اهداف تحقیق 7
سؤالات تحقیق 7
فرضیه های تحقیق 8
متغییرهای تحقیق 8
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق 8
فصـل دوم: ادبیـات وپیشـینه تحقـیق
مقدمه 11
تاریخچه کیفیت زندگی 11
تعریف کیفیت زندگی   12
ویژگی های کیفیت زندگی 14
کاربرد اندازه گیری کیفیت زندگی 15
شاخص های مؤثر در کیفیت زندگی 16
نظریات کیفیت زندگی 17
ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی 17
عوامل مؤثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانس 17
اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی 18
سنجش کیفیت زندگی 19
عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی 21
کیفیت زندگی معتادین 21
شاخص های کیفیت زندگی در ایران 22
اعتیاد 23
خصوصیات حالات اعتیاد 23
مروری  برنظریه واقعیت درمانی گلاسر 29
نظریه شخصیت گلاسر 31
نظریه انتخاب 31
اجزای نظریه انتخاب 32
پیامدهای نظریه انتخاب 33
نظریه کنترل 33
هدف واقعیت درمانی 34
راهبردهای واقعیت درمانی 35
شیوه درمان 35
فرآیند درمان 37
شیوه های عمده 38
روش های واقعیت درمانی گروهی 39
فرآیند درمان در واقعیت درمانی 40
کاربرد واقعیت درمانی 41
مقایسه واقعیت درمانی با برخی از نظریه های مشاوره و روان درمانی 41
مقایسه روانکاوی فروید با واقعیت درمانی 42
مقایسه واقعیت درمانی با رفتارگرایی 42
عوامل درمانی درگروه درمانی 43
نکات پایانی و قابل توجه 45
پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور 45
فصـل سـوم: روش تحقـیق
مقدمه 54
روش تحقیق 54
جامعه آماری تحقیق 54
نمونه آماری و روش نمونه گیری 54
ابزارهای اندازه گیری  تحقیق 55
روش اجرای تحقیق 58
شیوه مداخله(جلسات درمانی) 58
روش تجزیه و تحلیل داده ها 60
فصـل چهـارم: تجزیـه تحلیـل داده هـا
مقدمه 62
بررسی توصیفی و استنباطی یافته های تحقیق 62
آمار توصیفی 62
بررسی فرضیه ها 65
نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه 66
بررسی فرض همگنی واریانسهای متغیرهای تحقیق66
نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه 68
بررسی فرض همگنی واریانسهای متغیرهای تحقیق68
فصـل پنجـم: بحـث و نتیجـه گیـری
مقدمه 72
بحث و تفسیر نتایج پژوهش 72
خلاصه و جمع بندی 75
محدودیت ها 76
پیشنهاد ها 77
فهرست منابع  78
پیوست ها 84

فهرست جداول 
عناوین صفحه
جدول2-1. ابعاد¬¬وجنبه های تشکیل دهنده کیفیت زندگی ارائه شده توسط¬سازمان جهانی بهداشت   15
جدول 3-1. هشت حیطه آزمون کیفیت زندگیSF-36 وتعاریف آن  56
جدول 4-1. شاخص های توصیفی متغیر سن در دو گروه نمونه  62
جدول4-2.  توزیع سطوح تحصیلی در دو گروه نمونه 63
جدول4-3. توزیع جنسیت در دو گروه نمونه 64
جدول4-4. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش 65
جدول4-5. نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها (کالموگروف- اسمیرنوف) 66
جدول4-6. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها67
جدول4-7. خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس کیفیت زندگی مقایسه گروه آزمایش و کنترل67
جدول4-8. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش 67
جدول4-9. نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها (کالموگروف- اسمیرنوف) 68
جدول4-10. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها69
جدول4-11. خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس¬گرایش به¬مصرف مواد مقایسه گروه¬آزمایش و کنترل 69

فهرست نمودارها 
عناوین صفحه
نمودار4-1. پراکندگی فراوانی سن آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل  63
نمودار4-2. پراکندگی فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل 64
نمودار4-3. پراکندگی فراوانی جنسیت آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل 65
نمودار4-4.شیب دو متغیر در دو گروه نمونه 70

به همراه پرسشنامه

منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: پایان نامه بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر دانلود رایگان پایان نامه
تحقیق های مرتبط
دانلود پاورپوینت واقعیت درمانی نظریه انتخاب دانلود پاورپوینت واقعیت درمانی نظریه انتخاب قیمت: 24,000 تومان
قابل استفاده برای همه

ضمانت خرید , پشتیبانی قوی

کاربر عزیز سایت بروزفایل دارای مجوزهای لازمه می باشد ,پشتیبانی سایت شما را در طی 24 ساعت همراهی خواهد کرد.

محصولات کاربر

فایل های این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

درباره فروشگاه ساز بروزفایل

فروشگاه ساز بروزفایل فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، تحقیق پایان نامه ,کارورزی, نمونه سوال,آزمون استخدامی و فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder