جستجوی موضوع تحقیق دانشجویی و دانش آموزی در کل سایت بروزفایل

تحقیق بررسی تأثیر اصلاح ساختارفضایی بافت تاریخی شهرها بر توسعه یافتگی این بافت ها با بهره گیری

تحقیق بررسی تأثیر اصلاح ساختارفضایی بافت تاریخی شهرها بر توسعه یافتگی این بافت ها با بهره گیری

چکیده : بر اثر توسعه پراکنده و بی سامان شهرها، الگوی سازمان فضایی اولیه و ساختار اصلی آنها دگرگون گشته است. این عوامل موجب از بین رفتن ساختار واحد در کل شهر، انزوای فضایی بخش های مختلف شهر به ویژه بافت های مرکزی و قدیمی شهر و در نتیجه انزوای اقتصادی اجتماعی آنها شده است. از طرفی افزایش وسعت شهرها


دسته بندی: فنی و مهندسی » معماری

کد فایل: 9699

تعداد مشاهده:285 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Pdf

تعداد صفحات: 245

حجم فایل: 18.2 مگابایت

  گزارش   دانلود
 قیمت: 17,000 تومان
پس از پرداخت، دکمه دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

تحقیق بررسی تأثیر اصلاح ساختارفضایی بافت تاریخی شهرها بر توسعه یافتگی این بافت ها با بهره گیری


چکیده :
بر اثر توسعه پراکنده و بی سامان شهرها، الگوی سازمان فضایی اولیه و ساختار اصلی آنها دگرگون گشته است. این عوامل موجب از بین رفتن ساختار واحد در کل شهر، انزوای فضایی بخش های مختلف شهر به ویژه بافت های مرکزی و قدیمی شهر و در نتیجه انزوای اقتصادی- اجتماعی آنها شده است. از طرفی افزایش وسعت شهرها موجب پیچیدگی های کالبدی- فضایی در آنها گردیده، به طوری که شناخت ساختار و استخوان بندی اصلی شهرها و ریخت شناسی آن بر اساس تحلیل تمام اجزای شهرها امری مشکل و غیرممکن می باشد. از جمله نظریه ها و روش هایی که به مطالعه ساختار و پیکربندی فضای شهری می پردازد و توانسته به نیازهای تحلیل ساختار فضایی شهرها پاسخ دهد، نظریه چیدمان فضا است. بنابراین مسأله اصلی این تحقیق این است که چگونه با تحلیل ساختار فضایی بافت تاریخی شهرها به روش چیدمان فضا می توان به توسعه یافتگی این بافت ها کمک نمود؟ و آیا میان تغییرات ارزش همپیوندی فضایی حاصل از تحلیل چیدمان فضا و تغییرات سطوح توسعه ی اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی شهرها رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ در راستای پاسخگویی به سوالات مطرح شده، محلات شهر مشهد به ویژه محلات بافت قدیم آن مورد آزمون قرار گرفتند که برای تحلیل ساختار فضایی آن ها از روش چیدمان فضا و برای تعیین سطح توسعه یافتگی محلات، از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی استفاده شده است. در این تحلیل 20 شاخص در زیرگروه های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی و رفاهی با یکدیگر ترکیب شده اند و به عنوان بک شاخص به نام توسعه یافتگی، در تحلیل ارتباط میان ساختار فضایی محلات و تغییرات سطح توسعه یافتگی آن ها، وارد شده اند.
نتایج پژوهش در ارتباط با استفاده از روش چیدمان فضا در تحلیل ساختار فضایی بافت های فرسوده به ویژه بافت های فرسوده قدیمی، نشان می دهد که انزوای اجتماعی- اقتصادی و فرسودگی کالبدی این بافت ها، رابطه مستقیمی با کاهش همپیوندی ساختار درونی این بافت ها با بافت های اطراف و کل شهر دارد. بر این اساس این نظریه با بررسی رابطه فرم شهر و شناخت آسیب های فضایی و همچنین بررسی رابطه بین تغییرات فضایی و ویژگی های اجتماعی اقتصادی و فعالیتی در شهرها می تواند به شناخت آسیب های ساختاری ایجاد شده در بافت های تاریخی و قدیمی و توسعه و احیای این بافت ها کمک نماید. علاوه بر این، با توجه به اینکه این نظریه می تواند اثرات اقتصادی و اجتماعی را نیز پیش بینی نماید از آن می توان برای ارزیابی برنامه های نوسازی و بهسازی استفاده کرد.
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
-1-1 مقدمه
-2-1 بیان مسأله ( تعریف موضوع پژوهش)
-3-1 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
-4-1 اهداف پژوهش
-5-1 پرسش های پژوهش
-6-1 فرضیه های پژوهش
-7-1 روش پژوهش
-8-1 کاربرد نتایج پژوهش
-9-1 قلمرو مکانی پژوهش
-10-1 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
-11-1 ابزارهای گردآوری داده ها
-12-1 روش تجزیه وتحلیل داده ها
-13-1 محدودیتهای پژوهش
-14-1 فرآیند تحقیق ( سیر اندیشه ای دستیابی به نتیجه تحقیق)
-15-1 شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
مقدمه
-1-2 بخش اول: ادبیات نظری توسعه و شاخص های توسعه پایدار شهری
-1-1-2 تعریف توسعه
-2-1-2 توسعه پایدار شهری
-3-1-2 توسعه یافتگی چیست؟
-4-1-2 شاخصهای توسعه پایدار شهری
-2-2 بخش دوم: مفاهیم و تعاریف بافت های فرسوده به عنوان مناطق کم توسعه یافته شهری
1-2-2 بافت شهری
-2-2-2 انواع بافت شهری
-3-2-2 بافت فرسوده و انواع آن
-4-2-2 بررسی زمینه های فرسودگی در بافت های قدیمی و تاریخی شهرها
-5-2-2 جداافتادگی بافت های فرسوده و کارایی نظام شبکه
-6-2-2 ساماندهی فضای شهری به عنوان کلیتی از اقدامات بهسازی و نوسازی
-7-2-2 اندیشه های مکتب ساختارگرایی در ساماندهی فضای شهری
-8-2-2 معیارهای شناخت ساختار اصلی شهرها
-9-2-2 شبکه معابر عامل اصلی پیوند عناصر در ساختار شهرها
-10-2-2 اهمیت شبکه معابر در تحلیل فضای شهری
-3-2 بخش سوم : نظریه چیدمان فضا و تجارب جهانی در احیای ساختار فضایی بافت های فرسوده و کم توسعه یافته
-1-3-2 نظریه چیدمان فضا
-2-3-2 ادراک استقرایی فضا در نظریه چیدمان فضا
-3-3-2 چیدمان فضا و فرآیندهای اجتماعی
-4-3-2 چیدمان فضا و نظریه های مرتبط
-5-3-2 پارامترهای تحلیل فضایی در چیدمان فضا
-6-3-2 کاربرد روش چیدمان فضا در برنامه ریزی و طراحی شهری
-7-3-2 تجربیات جهانی در چگونگی بکارگیری روش چیدمان فضا در فرآیند توسعه بافتهای فرسوده شهری
فصل سوم : شناخت نمونه موردی
مقدمه
-1-3 معرفی شهر مشهد محدوده فراگیر
-1-1-3 پیدایش و توسعه شهر مشهد
-2-1-3 شکل گیری بافت های فرسوده شهر مشهد در روند گسترش آن
-3-1-3 تقسیمات فضایی و مدیریتی شهر مشهد
-2-3 معرفی حوزه مرکزی شهر مشهد محدوده بلافصل
-1-2-3 فرآیند توسعه کالبدی در حوزه مرکزی
-2-2-3موقعیت بافت های فرسوده در حوزه مرکزی
-3-2-3 ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی
-3-3 معرفی حوزه طراحی
-1-3-3 حوزه طراحی غیرمستقیم
-2-3-3 حوزه طراحی مستقیم
فصل چهارم : تحلیل و بررسی
مقدمه
-1-4 بخش اول: بررسی شاخص های توسعه پایدار و توسعه یافتگی در شهر مشهد
-1-1-4 مقدمه
-2-1-4 انتخاب شاخص های پژوهش و نحوه جمع آوری اطلاعات
-3-1-4 روشهای تعیین سطح توسعه یافتگی
-4-1-4 تعیین سطح توسعه یافتگی محلات شهر مشهد
-2-4 بخش دوم: تحلیل ساختار فضایی شهر مشهد به روش چیدمان فضا
-1-2-4 مقدمه
-2-2-4 نقشه محوری شهر مشهد
-3-2-4 الگوی پخشایش همپیوندی در سطح شهر مشهد
-4-2-4 تغییرات ارزش همپیوندی در مراحل توسعه شهر
-5-2-4 بررسی الگوی پخشایش ارزش همپیوندی در بافت های فرسوده
6-2-4 -الگوی پخشایش همپیوندی در محلات شهر مشهد
-3-4 بخش سوم: تحلیل رابطه میان ساختار فضایی محلات شهر مشهد و سطح توسعه یافتگی آن ها آزمون فرضیه ها
-1-3-4 مقدمه
-2-3-4 مفاهیم آماری همبستگی و رگرسیون
-3-3-4 تحلیل رابطه همبستگی میان ارزش های فضایی چیدمان فضا و توسعه یافتگی محلات
-4-3-4 تعیین رابطه رگرسیونی میان ارزش های فضایی چیدمان فضا و توسعه یافتگی در محلات شهر مشهد و
حوزه مرکزی
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
-1-5بخش اول : پاسخ به سوال ها و فرضیه های تحقیق و نتیجه گیری
-1-1-5 بررسی فرضیه های تحقیق
-2-1-5 پاسخ به سوال های تحقیق
-2-5 بخش دوم: ارائه طرح پیشنهادی و ارزیابی آن
-1-2-5 مقدمه
-2-2-5 طرح ساختاری اولیه شبکه معابر بر پایه تحلیل های چیدمان فضا
-3-2-5 خطوط راهنما در ارائه طرح
-4-2-5 لایه های کنترل در ارائه طرح
-5-2-5 گزینه های طرح ساختاری شبکه معابر در حوزه طراحی
-6-2-5 ارزیابی گزینه ها به روش چیدمان فضا
-3-5 نتیجه گیری
-4-5 پیشنهادها
منابع
پیوست

منبع :

سایت بروزفایل


پرداخت آنلاین و دانلود فایل
برچسب ها: پایان نامه کارشناسی ارشد ساختار فضایی چیدمان فضا همپیوندی فضایی توسعه پایدار مشهد دانلود پایان نامه پایان نامه مدیریت شهرسازی برنامه ریزی شهری رشته برنامه ریزی مدیریت دولتی دانلود پایان نامه مدیریت دولتی رشته های مدیریت دولتی
فایل پی دی اف با فرمت Pdf و در 245 صفحه , آماده دانلود و پرینت می باشد .
برای استفاده از فایل ، ابتدا آن را با نرم افزار Winrar ، از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار Winrar، این جا کلیک کنید.
مناسب برای دانشجویان رشته های معماری و شهر سازی

ضمانت بازگشت وجه ،در صورت وجود مغایرت

توجه داشته باشید که در صورتی که توضیحات فایل خریداری شده با محتوای آن مغایرت داشته باشد، می توانید تا 24 ساعت پس از خرید، درخواست بازگشت وجه پرداخت شده دهید. درخواست در اسرع وقت رسیدگی خواهد گردید.

پیگیری بعد از خرید

از طریق صفحه پیگیری بعد از خرید می توانید فایل خریداری شده را با وارد کردن آدرس ایمیل و شماره پیگیری دوباره دانلود بفرمایید .

محصولات کاربر

فایل های این دسته

همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل

بروزفایل یک سامانه خرید و فروش فایل‌ های قابل دانلود است . این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود ، کسب درآمد داشته باشند .

بازاریابی و کسب درآمد از طریق ارجاع کاربر از امکانات دیگر این سامانه است ، کاربرانی که دارای وب‌سایت یا وبلاگ پرمخاطبی هستند از طریق این بخش قادر به کسب درآمد خواهند بود . راهنمای همکاری و فروش

نماد اعتماد الکترونیک

نماد اعتماد الکترونیک بروزفایل logo-samandehi

فروشگاه ساز فایل رایگان

فروشگاه ساز فایل اینترنتی خود را به صورت رایگان راه اندازی کنید و کسب درآمد خود را آغاز کنید . با عضویت در سایت پنل کاربری با گزارش مالی شفاف را از فروشگاه ساز فایل بروزفایل دریافت کنید . توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل فایل های خود را بفروشید و بازاریابی کنید . راهنمای ساخت فروشگاه فایل رایگان

فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل

فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل مرجع خرید و فروش فایل های قابل دانلود مثل تحقیق ،مقاله ،جزوه ,کارورزی ,نمونه سوال ,آزمون استخدامی و ... می باشد .
فروشگاه فایل خود را همین امروز توسط فروشگاه ساز رایگان فایل بروزفایل ثبت و کسب درآمد خود را آغاز کنید .
در صورتی که نیاز به راهنمایی برای ساخت فروشگاه ساز رایگان دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

طراحی شده توسط گروه نرم افزاری بروزفایل
طراح قالب : KWFinder